สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT) จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 13 ครั้งที่ 1/2560 และร่วมพบปะรับประทานอาหารเย็นเนื่องในโอกาสปีใหม่ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

board13 meet160 1 

นอกจากนี้การจัดการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการจัดการประชุมครั้งแรกภายหลังจากที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 13 ได้รับการรับรองจากนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 13 ยังคงดำเนินนโยบายต่อเนื่องในการส่งเสริม ยกระดับวิชาชีพสู่ระดับสากล การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยรวมทั้งด้านการผลิต การบริการ และเน้นการประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิก องค์กร และบุคคลในแวดวงโทรคมนาคม พร้อมช่วยนำเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าของประเทศและสังคม